Činnost

  • katastr nemovitostí

1) geometrické plány pro zápis staveb do katastru nemovitostí, pro rozdělení pozemku a pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
2) vytyčení vlastnických hranic pozemků dle katastrální vyhlášky

  • výškopisné a polohopisné mapování terénu

1) polohopis a výškopis pro účely projektové dokumentace
2) zhotovení technických digitálních map
3) dokumentace skutečného provedení stavby
4) zhotovení pasportu objektů pro dodatečný zápis do katastru nemovitostí

  • inženýrská geodézie

1) prostorové osazení staveb do terénu
2) vytyčení hrubých výkopových prací
3) vytyčení stavebních objektů
4) stabilizace výškových a polohových bodů